चतुर्थः पाठः- कृदन्ताव्ययानिNotes

चतुर्थः पाठः- कृदन्ताव्ययानिNotes

                                  चतुर्थः पाठः- कृदन्ताव्ययानि

१. अत्र एतेषां प्रत्ययनाम लिखत । 
गत्वा = क्त्वाप्रत्ययः।                 अनुभूय     =ल्यप् प्रत्ययः।

ज्ञात्वा = क्त्वाप्रत्यय।                  भवितुम्     =तुमुन् प्रत्ययः।

नेतुम् =तुमुन् प्रत्ययः।                निपीय      =ल्यप् प्रत्ययः।

कर्तुम् =तुमुन् प्रत्ययः।                 आगत्य      = ल्यप् प्रत्ययः।

निक्षिप्य,= ल्यप् प्रत्ययः।               कृत्वा       =क्त्वाप्रत्ययः।

निधाय,     = ल्यप् प्रत्ययः।          लेखितुम्     =तुमुन् प्रत्ययः।


२. संयोज्य लिखत । 
१.
दत्त्वा                  ल्यबन्ताव्ययम्     

२.विलिख्य               तुमुन्नन्ताव्ययम्     

३.परिवर्तितुं              क्त्वान्ताव्ययम्      


३. समूहेतरं पदं लिखत ।। 
१. वनायपाठायसीतायैअनुभूय      = अनुभूय

२. गत्वाकर्तुम्, . भूत्वापीत्वा.        = कर्तुम्

३. नेतुम्गन्तुम्गणयितुम्ज्ञात्वा.     = ज्ञात्वा
४. निधायगजाय,. रामायहरये.       = निधाय


४. चतुर्थं पदं लिखत । 
१. स्ना - स्नात्वा           :: गण् -     =     गणयित्वा

२. गम् - गत्वा           :: क्रीड् -    =     क्रीडित्वा

३. कृ - कर्तुम्            :: नी -      =     नेतुम्

४. निपीय - ल्यबन्ताव्ययम् :: दत्त्वा -   =      क्त्वान्ताव्ययम्

Last modified: Friday, 18 June 2021, 1:08 AM